Проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

Осъществяване на приобщаващо образование за деца и ученици със специални образователни потребности и деца и ученици с поведенчески проблеми и такива с изявени дарби, чрез насърчаване и разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация.

Линк за информация: https://www.eufunds.bg/bg и http://opnoir.bg/