УКАЗАНИЯ

ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

 

     Настоящите Указания са изготвени в отговор на повишените изисквания към контрола над заразните заболявания и по-конкретно COVID 19, както и в отговор на подадени сигнали от страна на Общопрактикуващи лекари.

І.  Прием на новоприети и след продължително отсъствие деца.

 1. Приемът на новопостъпилите деца в детските заведения става при стриктно спазване на изискванията по чл.4 ал.1 от Наредба №3/от 05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини, като към изброените в Наредбата документи, съгласно спуснатите от Министерство на здравеопазването Указания вместо служебна бележка от ОПЛ, че детето не е в контакт със заразно болни се прилага Декларация от родителя/настойника, че детето не е болно и не е било в контакт със заразно болен през последните 14 дни;
 2. При отсъствие на детето за повече от 30 дни се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и Декларация от родителя/настойника, че детето не е болно и не е било в контакт със заразно болен през последните 14 дни;
 3. При отсъствие на детето за повече от 2 месеца се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, от изследване за чревни паразити и Декларация от родителя/настойника, че детето не е болно и не е било в контакт със заразно болен през последните 14 дни;
 4. При отсъствие на детето за повече от 10 дни се представя само Декларация от родителя/настойника, че детето не е болно и не е било в контакт със заразно болен през последните 14 дни;
 5. Отсъствие на дете по семейни причини се допуска след подадено Заявление от родителя/настойника за не повече от 20 дни за учебната 2020/2021г. в ПГ5 и ПГ6. При завръщане на детето се представя само Декларация от родителя/настойника, че детето не е болно и не е било в контакт със заразно болен през последните 14 дни;
 6. В случай, че детето е отстранено от детската градина поради заболяване, при завръщане представя служебна бележка от личния лекар с диагнозата на заболяването и времето на домашно лечение. Родителят/настойникът представя и  Декларация от родителя/настойника, че детето не е болно и не е било в контакт със заразно заболяване;

ІІ.  Ежедневен прием на децата в детските заведения.

 1. Децата се приемат от 07.30 – 08.30 часа и се взимат най-късно в 18.00 часа.
 2. Сутрешен филтър – измерване на температура, проверка на гърло;
 3. В детското заведение не се допускат деца с температура, кашлица, зачервено гърло и силна секреция от носа;
 4. |По време на приема на децата не се допуска струпване на големи групи – деца или родители;
 5. Свежда се до минимум смесването на деца от две и повече групи;
 6. За да не се създават предпоставки за струпване на групи, Директорите да определят лица, които да бъдат обучени да извършват филтър на входовете, където няма медицински специалисти;
 7. При възможност се осигурява отделен вход за всяка група, в случай, че сградата не позволява, Директорът организира прием по часови график.

III . Дневни задължения на медицинския специалист.

 1. Филтър;
 2. Контрол на качеството и количеството на предлаганата храна в детското заведение;
 3. Проверка на здравните книжки, хигиена и здравословно състояние на персонала – педагогически и непедагогически;
 4. Обучение на помощния персонал и кухненските работници в методите на дезинфекция, подготовка на дезинфекционни разтвори и приложението им;
 5. Контрол над хигиенното състояние на детското заведение;
 6. Периодично наблюдение на децата в групите за възникнали здравословни проблеми;
 7. Промоция на здравето;
 8. Участие в изпълнението на регионални и национални профилактични здравни програми;
 9. Забранява се ангажирането на медицинските специалисти в групите с обгрижване, обличане и хранене на децата.