група "Звездичка"

Учители: С. Коева и Пл. Георгиева

пом.-възпитател: Я.Атанасова