Новини

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ !

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
 
❗️ПРЕДОСТАВЯМЕ НА ВНИМАНИЕТО ВИ ПРАВИЛА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ДГ "СЛАВЕЙЧЕ" ПРИ ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА, КОИТО ЩЕ ОТКРИЕТЕ ТУК - В САЙТА НА ДГ "СЛАВЕЙЧЕ"
 
❗️ ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ВОДЯТ ДЕТЕТО СИ НА ДЕТСКА ГРАДИНА, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ПРАВИЛАТА, ПУБЛИКУВАНИ НА САЙТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.
 
❗️ДА ПОПЪЛНЯТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА СЪГЛАСИЕ И ДА ГИ ПРЕДОСТАВЯТ ПРИ ВОДЕНЕТО НА ДЕТЕТО СИ НА ДЕТСКА ГРАДИНА (ЩЕ ГИ ОТКРИЕТЕ ТУК - НА САЙТА НА ГРАДИНАТА)
 
❗️НЕ СЕ ПРИЕМАТ ДЕЦА, БЕЗ ПРЕДСТАВЕНА ПОПЪЛНЕНА И ПОДПИСАНА ОТ РОДИТЕЛИТЕ ДЕКЛАРАЦИЯ.
 
 
 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА

ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛАВЕЙЧЕ” В УСЛОВИЯТА НА

ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

 

Извадка за родители

 

Този документ обхваща условията на работа на ДГ „Славейче” за периода на извънредната епидемиологична обстановка в Република България, въведена с Решение № 325 на МС от 14.05.2020г.. Настоящите правила са разработени въз основа на Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца, разработени от МОН и на Методология за организиране на дейностите в детските градини и самостоятелните детски ясли на територията на Община Бургас в периода на извънредна епидемична обстановка.

Целта на настоящите вътрешни правила е да подготви всички участници в предучилищното образование за постепенно и контролирано възобновяване на дейността на Детската градина. ДГ „Славейче” се отваря за посещение от всички деца, чийто законни представители декларират информирано съгласие за спазване на правилата и мерките по време на извънредната епидемична обстановка.

Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на детската градина. Тези мерки ще бъдат актуализирани и допълвани при необходимост и в зависимост от епидемиологичната ситуация.

 

Общи правила

·    Макар че детската градина се отваря за посещение от всички деца, в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Това важи още в по-голяма степен за децата, живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, когато за придвижването до детската градина/ясла се налага използването на обществен транспорт – вътрешноградски или между населените места. Анализът на ситуацията към момента показва, че опасността съвсем не е преминала, ето защо е въпрос на отговорност родителите, които могат да намерят друго, по-безопасно решение за своите деца, да не ги изпращат в детска градина/ясла;

 

·    Подновяването на посещението на детска градина/ясла може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина/ясла, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина/ясла от детето. В тази връзка отговорността за решението за посещаване на детската градина/ясла остава изцяло за родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на децата, които посещават детската градина/ясла, още повече че физическият контакт при ежедневното и в продължение на часове общуване между децата и с персонала, който се грижи за тях, е неизбежен. За подновяване на посещението на децата родителите не се изисква представянето на медицински бележки съгласно чл. 4, ал. 4 и 5 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и чл. 21, ал. 2, 3 и 4 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. Посещението на детска градина/ясла от деца с хронични заболявания (в т.ч. деца със СОП с хронични заболявания) се извършва след предварителна консултация с личния лекар на детето;

·    Посещението на детска градина/ясла е допустимо само за деца, които са вече записани в съответната детска градина/ясла през учебната 2019-2020 година. В случай на едновременно присъствие на повече от указания брой деца в една група ще се предприемат действия за разделянето им или ще се търси друго подходящо решение. Графикът ще се актуализира, а родителите ще бъдат уведомявани;

·    Ежедневният прием се извършва от медицинско лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства, като преди влизане в детската градина се измерва температурата на всяко дете и се извършва дезинфекция на ръцете;

·    Не се  допуска влизането на придружители и други външни лица в сградите на детската градина.

 

Отговорности на родителите

·     Приемът и изпращането на децата ще се извършва от главния вход на всеки от павилионите по предварително приет и оповестен ред, във времето от 7.00 до 8.45 часа сутрин и изпращане от 16.30 до 18.00 часа.

 

Родителите да спазват дистанция най-малко 2 м между семействата. Не се допуска влизането на родители и външни лица в сградите на детската градина.

Приемът в детската градина/ясла се извършва от медицинско или друго упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане. От момента на влизане на детето в сградата на детската градина/ясла от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично заболяване това не е изрично препоръчано от личния му лекар.

·     най-късно два работи дни преди планираното посещение да уведомят учителите на групата за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина/ясла, за периода (седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния му престой;

·     да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на детската градина/ясла;

·     да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина/ясла и обратно винаги, когато това е възможно;

·     да водят детето си на детска градина и да го вземат при стриктно спазване на графика/реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние;

·     да се запознаят с предоставените им от детската градина полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето им;

·     да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на детска градина, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса;

·     да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина/ясла, че то проявява признаци на заболяване. Посещението на детето може да се поднови само с медицинска бележка от личния лекар, че това е допустимо;

·     да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;

·     да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина/ясла (след събуване на обувките детето или приемащия го в детската градина възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени вкъщи);

·     да вземат ежедневно пантофите и личните вещи на детето си за подмяна и дезинфекция у дома;

·     да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето.

·     в случай, че родителят установи наличие на симптоми на заболяване на детето, наличие на член от семейството с COVID-19 или направен контакт със заразно болен, незабавно да уведоми за това учителите на групата.

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
 
В условията на извънредното положение в страната, Ви уведомяваме, че записването на приетите деца за детска ясла и детска градина за учебната 2020/2021 година ще се извършва по телефон и електронна поща.
 
На 07.05.2020г. ще се обявят резултатите от първо класиране.
 
До 10.05.2020г. на електронната поща, посочена при кандидатстване, ще получите бланка-декларация за записване на детето.
 
От 11.05.2020г. до 18.05.2020г. е необходима да заявявите на телефон 056 / 85 23 73; 0877867878 желание за записване като съобщите трите имена и ЕГН на детето. Изпратете на електронен адрес slavei4e1985@abv.bg попълнената бланка-декларация сканирана и подписана от Вас, както и сканирани всички документи, доказващи посочените преференции в регистрационния талон.
 
След нормализирание на обстановката и завръщане към нормален режим на работа, на място в Детската градина трябва да представите всички оригинални документи, доказващи съответните преференции.
 
От ръководството на Детска градина „Славейче”

 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

Във връзка с обявеното извънредно положение, са предприети действия за възможността продуктите по програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ да се разпределят между децата в детските градини.

На всяко дете се полага кашкавал и плод в индивидуални опаковки, които можете да получите на място в Детска градина „Славейче“ - Бургас по списък срещу подпис. Раздавателният пункт ще е разположен при задния вход на кухненския блок на детското заведение.

С цел избягване струпването на хора на едно място сме изготвили следния график за получаване на продуктите:

28.04.2020г.                                                      

10.00 ч. – I а група „Червената шапчица“;                                 

11.00 ч. – I б група „Снежанка и седемте джуджета“;                         

12.00 ч. – I в група „Детелина“;                               

13.00 ч. – II а група „Мики Маус“;                                    

14.00 ч. – II б група „Слънчице“.                                    

29.04.2020г.

09.00 ч. – III а група „Делфинче“;

10.00 ч. – III б група „Моряче“;

11.00 ч. – III в група „Звездичка“;

12.00 ч. – IV а група „Златна рибка“;

13.00 ч. – IV б група „Пчеличката Мая“.

Молим всеки родител да си осигури лични предпазни средства – маска и ръкавици.

Носете със себе си и личен химикал.

 

Електронна система за записване на деца в детски ясли , детски градини и полудневни подготвителни групи  към училища на територията на Община Бургас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

    Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, Ви уведомяваме, че електронното кандидатстване за записване в детски градини, считано от 01.04.2020г.,  ще се осъществява САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ в интегрираната електронна система за записване на деца в детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училища на територията на Община Бургас.

    

 

Заплащане на такси за ясла и детска градина

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

    Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, Ви уведомяваме, че заплащането на таксите за ясла и детска градина за месец март 2020 година ще бъде възможно по електронен път на следния адрес  https://www.dzburgas.org/payments/.

    Инструкция за работа с Електронна система за плащане на такси за детски градини и ясли :

  1. Как може да видите задълженията, които трябва да се платят?

   От началната страница на системата, използвайки ЕГН на детето, ще може да видите текущите задължения.

  1. Кога може да видите дължимата такса за месеца и в какъв срок трябва да бъде платено?

   Таксата за плащане за изминалият месец ще бъде добавена в системата на 1во число на текущият месец /на 01.04.2020 г./. Вие ще може да заплатите тази такса до 16:00 ч. на 10то число на текущият месец /до 10.04.2020 г./.

  1. Какви банкови карти могат да се използват за плащане?

   Системата за разплащане на Борика позволява използването на MasterCard, Visa и American Express банкови карти.

  1. Обезпечена ли е безопасността на данните от банковата Ви карта?

Всяко едно плащане се извършва чрез системата на БОРИКА и данните от банковата Ви карта се обработват единствено от тях. Вие НЕ предоставяте данни за вашата карта чрез системата за плащане, а директно на сайта на БОРИКА.

 

    Вижте отговори на най-често задаваните въпроси тук.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за плащане по електронен път, което трябва да попълните и изпратите на e-mail: slavei4e1985@abv.bg

 

    Оставаме на разположение при възникнали въпроси. Бъдете здрави!

 

 

 

 

8 - 12 април 2019 година - "Етикет и естетика на масата - златни правила по време на хранене"

 

От 12.11.18г - 16.11.18г. в детска градина "Славейче" ще се проведе седмица на здравословното хранене под мотото "Храни се разумно, живей здравословно".

Децата ще се запознаят подробно с някои от основните принципи на здравословното хранене. Ще имат възможност да приложат на практика правилата, които всеки от нас е добре да спазва, за да бъде храната, която слага на трапезата, полезна за здравето.

График на организираните дейности по групите: