Тренировъчна евакуация при пожар в ДГ

В Детска градина "Славейче" се проведе практическо проиграване на аварийна ситуация - пожар, по План за действие при БАК, съвместно с Община Бургас и Български червен кръст.

Включиха се децата от всички яслени и предучилищни групи, учители, помощник - възпитатели, мед.сестри и друг персонал.

Целта на евакуацията е децата да придобият определени знания за реагиране в случай на пожар, а персоналът да изгради навици за безопасно и бързо извеждане на децата извън сградата на детската градина.