ПРОЕКТ "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Линк за информация https://edu-teachers.mon.bg/home

 

През месец септември 2021г. екипът от педагогически специалисти на Детска градина "Славейче", съвместно с Център "Щастие" с управител Мария Дерижан, проведе обучение на тема

"Управление на качеството в образованието. Изработване на система за проследяване на качеството в детската градина/училището. Самооценка и подготовка за инспектиране на НИО"

по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.